ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

แก้ไขล่าสุด: มิถุนายน 2021

ข้อตกลงฉบับนี้ Indraft Innovation Co., Ltd. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Indraft” จัดทำขึ้นและมีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” คือ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง “Indraft” กับผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง “Indraft” กับผู้ใช้บริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้าพเจ้าในฐานะผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ขอแสดงเจตนาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อ “Indraft” และให้ความยินยอมในการที่ “Indraft” จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้า ตามสัญญาและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและ “Indraft” และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย การแสดงเจตนาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและการให้ความยินยอมของข้าพเจ้านี้เป็นไปโดยสมัครใจและปราศจากความบกพร่องใดๆของการแสดงเจตนา

 1. ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อ “Indraft” และยินยอมให้ “Indraft” เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างข้าพเจ้าและ “Indraft” และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ถอนการให้ความยินยอมในการที่ “Indraft” เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ข้าพเจ้าทราบดีว่า แม้ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนการให้ความยินยอมได้โดยอิสระ แต่การถอนการให้ความยินยอมดังกล่าว จะส่งผลให้ความเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ของข้าพเจ้านั้นสิ้นสุดลง นับตั้งแต่การถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวมีผลแล้ว เพราะเหตุว่า การให้ความยินยอมดังกล่าวนั้น มีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ “Indraft” และมีความสำคัญยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ฉะนั้น การที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิถอนการให้ความยินยอม จึงเป็นการส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ “Indraft” และจะเป็นเหตุให้ความเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ของข้าพเจ้านั้นต้องสิ้นสุดลง
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองในสถานะของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้ามีความสามารถในการถือสิทธิและใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย หากข้าพเจ้ายังคงมีสถานะเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี เพื่อให้การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าในการรับทราบข้อมูลและการให้ความ ยินยอมของข้าพเจ้ามีผลสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การรับทราบข้อมูลตลอดจนการให้ความยินยอมต่อ “Indraft” ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้านั้น ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือจากผู้อนุบาล หรือจากผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนล่วงหน้าแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า การได้รับความยินยอมก่อนล่วงหน้าดังกล่าวนี้ รวมตลอดถึง กรณีหากข้าพเจ้าจะถอนการให้ความยินยอม กรณีแจ้งข้อมูลใดๆ ให้ข้าพเจ้าทราบ กรณีการใช้สิทธิของข้าพเจ้า กรณีการร้องเรียนของข้าพเจ้า และกรณีอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว้ด้วย
 4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อการนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการ และ “Indraft” เพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 และบทบัญญัติใดๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 5. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง ทั้งการให้ข้อมูลตามข้อตกลงฉบับนี้ และการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” รวมตลอดถึงการกรอกข้อมูลในเอกสารใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการ และ “Indraft” และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ใช้บริการ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน “Indraft” ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” หรือผู้ใช้บริการอาจเสียสิทธิประโยชน์บางประการโดยทันทีหรือหากจะมีต่ อไปในภายหน้า ซึ่ง “Indraft” จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ทั้งนี้ “Indraft” อาจแจ้งเตือนต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้รับทราบก่อนหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน หรือถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการได้รับทราบการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงเพิกเฉย หรือไม่ให้ข้อมูลให้ครบถ้วน หรือถูกต้องตามความเป็นจริง ก็อาจได้รับการปฏิเสธการเป็นสมาชิกหรืออาจถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกผลิ ตภัณฑ์ของ “Indraft” หรืออาจต้องเสียสิทธิประโยชน์บางประการ
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เป็นไปตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ทั้งตามข้อตกลงนี้ และข้อตกลงใดๆ (ถ้ามี) ระหว่างผู้ใช้บริการ และ “Indraft” ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่หากมีขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ “Indraft”
 7. “Indraft” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” และตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ได้ คือ
  • 8.1 ตัวผู้ใช้บริการนั้นเอง เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเ สียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการอื่น สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ บริการอื่น หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีนี้ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 9.วรรคสอง
  • 8.2 สาขา บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ของ “Indraft” ซึ่งรวมถึงองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากอยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัดด้วย เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ
  • 8.3 ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของ “Indraft” และผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานขององค์กรทางธุรกิจตามข้อ 8.2 เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ
  • 8.4 เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้พิพากษา ศาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  • 8.5 เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งหน้าที่ใดๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่จะต้องได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  • 8.6 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ “Indraft”
 9. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริ การอื่น ถ้าการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนั้นเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริกา รอื่น หรือการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีดังกล่าวนี้ “Indraft” จะดำเนินการให้ได้ ก็ต่อเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าพนัก งานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่โดยตรงและเกี่ยวข้องกับการขอข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีพนักงานสอบสวนขอให้ “Indraft” ส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์การใช้ผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ไปให้แก่พนักงานสอบสวน เนื่องจากมีผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของ “Indraft” ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า ถูกกระทำใดๆ อันเป็นความผิดและได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ “Indraft” จะเข้าถึงและจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องไปให้ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป เป็นต้น
 10. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ “Indraft” ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านและใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเค รื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อ มูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ และลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไ ด้ส่งหรือได้โอนไปแล้วได้โดยตรงจาก “Indraft” การส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง แต่ส่งผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือการส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ทั้งสองกรณีนี้ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 9.วรรคสอง การส่ง โอน หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ตาม หาก “Indraft” พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ “Indraft” จะได้ส่งหรือโอนข้อมูลให้ไปนั้น อาจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรืออาจมีความขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ทางธุรกิ จไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต กับ “Indraft” “Indraft” มีสิทธิบอกเลิกการเป็นสมาชิก (คือ เลิกสัญญา) กับผู้ใช้บริการที่ได้ขอให้ส่งหรือโอนไปนั้นได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ทั้งนี้ “Indraft” อาจแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนได้
 11. “Indraft” มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ๆจะต้องแจ้งต่อ “Indraft” เพื่อให้ “Indraft” ตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ “Indraft” สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการโ ดยตรงต่อ “Indraft” แล้วได้ ในกรณีที่ “Indraft” เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น “Indraft” จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวม
 13. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับได้ว่าอาจมีกรณีที่ “Indraft” มีพันธะผูกพันตามสัญญาหรือตามกฎหมาย ที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอเทียบเท่ากับหรือ เข้มงวดยิ่งกว่าของประเทศไทย
 14. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับได้ว่า “Indraft” อาจใช้เครื่องมือที่จำเป็นเช่น Cookies เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 15. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบรรดาสิทธิและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอ งข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “Indraft” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ “Indraft” และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
 16. “Indraft” ในฐานะที่เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกันระหว่าง “Indraft” กับผู้ใช้บริการ บริษัท อินดราฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 237/26 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 หมายเลขโทรศัพท์ … ข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ รับทราบ และให้ความยินยอมต่อ “Indraft” ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการแล้ว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดทุกข้อ